Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Zawartość baz danych

Przeglądaj zawartość baz danych. Szybko znajdź interesującą Cię zmienną. Twórz własne grupy danych do analizy. Porządkuj, grupuj i wyświetlaj dane według własnych potrzeb. Dołącz własne dane i zintegruj swoje bazy danych z danymi gospodarczymi i rynkowymi całego świata.

Platforma ExMetrix.com umożliwia efektywne wyszukiwanie interesujących Użytkownika informacji w całych zasobach baz danych, liczących na chwilę obecną ponad 30 milionów szeregów czasowych . W naszych hurtowniach danych dostępne są szeregi czasowe z całego świata zawierające dane z różnych dziedzin, jak na przykład:

 1. Dane makroekonomiczne
 2. Ceny

  • Indeksy cen konsumentów (cpi)
  • Indeksy cen producentów (ppi)
  • Inflacja HICP

  Produkcja

  • budowlano- montażowa
  • przemysłowa
  • rolnicza
  • wykorzystanie mocy produkcyjnych

  Wskaźniki ufności konsumenckiej

   

  Bezrobocie

   • według płci
   • według wieku
   • według wykształcenia
   • według branż w przemyśle
   • w usługach
   • w handlu

  Saldo rachunku bieżącego

  Saldo obrotów towarowych

  • eksport
  • import

  Polityka monetarna i fiskalna

  • podaż pieniądza
  • stopy procentowe
  • podatki

  Sprzedaż detaliczna

  Usługi

  Usługi dla konsumentów:

  • materialne
  • handel i naprawy
  • hotele i restauracje
  • transport pasażerski i łączność
  • usługi osobiste
  • działalność komunalna

  niematerialne

  • edukacja
  • ochrona zdrowia i opieka społeczna
  • działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem

  Usługi dla producentów i biznesu:

  • transport i gospodarka magazynowa
  • pośrednictwo finansowe
  • obsługa nieruchomości
  • wynajem maszyn i sprzętu
  • informatyka i działalność pokrewna
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
  • pozostała działalność związana z prowadzeniem biznesu

  Usługi ogólnospołeczne:

  • administracja publiczna i obrona narodowa
  • działalność organizacji członkowskich
  • organizacje i zespoły narodowe

 

 1. Notowania
   • akcje polskie
   • akcje z giełd światowych
   • indeksy giełd światowych

  Waluty

  • Kilkadziesiąt par walutowych

  Surowce

  • Metale podstawowe
  • Metale szlachetne
  • Ropa naftowa – notowania, zapasy

  Dług

  • obligacje i bony skarbowe polskie
  • obligacje i bony skarbowe zagraniczne

 

 1. Wyniki firm polskich zarejestrowanych na Giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
  • dane ze sprawozdań finansowych firm
 1. Dane demograficzne
 2. Edukacja

  • według płci i wieku na poszczególnych poziomach
  • liczba osób poza systemem edukacyjnym

   

  Populacja

  • wartość populacji
  • rozkład procentowy według grup wiekowych

  Klimat i środowisko

  • zanieczyszczenia pyłem zawieszonym pm2,5 i pm10
  • zanieczyszczenie benzopirenem
  • powierzchnia lasów
  • zasoby wody pitnej
  • opady roczne

   

  Społeczeństwo informacyjne

  • liczba telefonów komórkowych na 100 obywateli
  • odsetek osób korzystających z internetu
  • odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer

To oczywiście zaledwie przykładowy wycinek z zawartości naszych zasobów. Użytkownik może integrować z naszymi hurtowniami danych własne zasoby bazodanowe i analizować wszystkie zasoby łącznie.
Przeszukiwanie baz danych może odbywać się według różnych kryteriów między innymi : źródło, nazwa, okres dostępnych notowań i kategoria.