Terms

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ EXMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez EXMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 52 31-158 Kraków, KRS 0000579456 NIP 6762494340 ; telefony: +48 570202650; adres e – mail: info@exmetrix.com, strona internetowa: http://www.exmetrix.com/pl/.
2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
1) ExMetrix – ExMetrix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;
2) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 200 4 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm .);
3) Portal – strona internetowa ExMetrix, dostępna pod adresem http://www.exmetrix.com/pl/;
4) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. );
5) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
6) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową , i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
7) Usługa lub Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez ExMetrix, opisane w części II niniejszego Regulaminu;
8) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
9) Usługodawca – ExMetrix;
10) usługobiorca lub użytkownik – podmiot korzystający z usług ExMetrix, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.), zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta wówczas gdy użytkownik wpisze w przeglądarce internetowej adres internetowy, pod którym znajdują się treści udostępniane w ramach Usług albo też zostanie przekierowany na stronę Portalu.
4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z którejkolwiek Usługi opisanej w rozdziale II Regulaminu, usługobiorca wyraża pełną akceptację Regulaminu. W szczególności nie powstaje obowiązek sporządzenia jakiejkolwiek umowy w tym zakresie.
5. Jeśli Usługodawca przewidział odrębne regulaminy dla poszczególnych Usług, to będą się one znajdować na podstronach odnoszących się bezpośrednio danej Usługi. Niniejszy Regulamin pozostaje w mocy również co do Usługi, dla której przewidziano odrębny Regulamin.

II. Zakres, treść i rodzaje Usług
Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
1) Prognozy – usługi dostępu do prognoz systemu ExMetrix dostępnego pod adresem www.exmetrix.com., umożliwiające również dostęp do analizy wyników modeli wykonanych przez analityków ExMetrix. Usługa Prognozy może być świadczona w trzech wariantach:
Wariant Free polegający na dostępie do wszystkich funkcji platformy ExMetrix i dostępie do analizy wyników modeli wykonanych przez analityków ExMetrix, bez możliwości śledzenia okresu aktualnej predykcji. Usługa jest świadczona przez okres 7 dni po dokonaniu subskrypcji na serwisie płatnościowym PayPal.
Wariant Abonament polegający na dostępie do wszystkich funkcji platformy ExMetrix i dostępie do nielimitowanej ilości przeszukiwań baz danych, możliwości wykonania przez Użytkownika 10 modeli prognostycznych (dobór danych, optymalizacja modelu, uzyskiwanie prognoz)
i dostępie do 6 modeli ExMetrix prognozujących podstawowe rynku i wielkości makroekonomicznych, przy czym modele są zbudowane i aktualizowane na bieżąco przez analityków ExMetrix.
Wariant Analizy Specjalne polegający na dostępie do analiz i prognoz wykonywanych na indywidualne zamówienie Użytkownika, prognozy procesów gospodarczych oraz rynków. Analizy uwzględniają zależności między zmiennymi, a sama analiza i prognozy dotyczą baz danych dostarczanych przez Użytkownika (np. wielkość sprzedaży, popyt, parametry finansowe itp.), a także scenariusze what if budowane w oparciu o modele matematyczne.
Wariant Rozwiązanie Dedykowane polegający na możliwości instalacji platformy analitycznej na serwerach użytkownika.
Usługa ta przewiduje integrację baz danych użytkownika z narzędziami i bazami ExMetrix oraz bieżące wsparcie techniczne i aktualizacje platformy.
III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
Celem skorzystania z Usługi, użytkownik powinien spełnić wymagania techniczne, jakie są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, to jest:
dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika),
posiadanie konta poczty elektronicznej (e – mail),
przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.
ExMetrix świadczy usługi na rzecz usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych ExMetrix następujących treści:
powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych ExMetrix lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, ExMetrix ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
ExMetrix nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem ExMetrix.
Niezależnie od powyższego ExMetrix ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. ExMetrix nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
ExMetrix zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
ExMetrix oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Zawarcie umowy na świadczenie Usługi następuje poprzez łączne spełnienie następujących przesłanek:
złożenie przez użytkownika zamówienia na świadczenie Usługi,
akceptacja ExMetrix na świadczenie przedmiotowej Usługi,
dokonanie ewentualnej zapłaty.
Rozwiązanie umowy na świadczenie Usługi może nastąpić na warunkach w niej szczegółowo określonych. Umowa może zostać rozwiązana poprzez jednostronne oświadczenie woli ExMetrix lub usługobiorcy w terminie przewidzianym Umową albo na zgodne oświadczenie stron.
IV. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące tak technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jaki i kwestii związanych z Usługami, można przesyłać na adres e-mail: info@exmetrix.com bądź pisemnie na adres ExMetrix.
Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału.
V. Postanowienia końcowe
Korzystanie z Portalu i jego Usług przewidziane jest wyłącznie dla użytkowników, to jest osób nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.). Przystąpienie do korzystania z Portalu lub Usług jest równoznaczne z oświadczeniem, że korzystający jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.).
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2017 roku.
Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej http://www.exmetrix.com/pl/regulamin.
ExMetrix zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie treści Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://www.exmetrix.com/pl/. Data wejścia w życie zmian jest równoznaczna z datą ich publikacji.
Korzystanie przez użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.